วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


             “พิพิธภัณฑ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมฉลองในวาระแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี  โดยให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล / สิ่งของจัดแสดงที่นำเสนอให้เห็นภาพรวม ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก และเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน มุ่งหวังให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ได้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ เข้าใจ เกิดการยอมรับและมีความภาคภูมิใจในความเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนเกิดความตระหนักว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย ที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน  เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และศาสตร์แขนงต่างๆ เป็นแหล่งรวมของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า และความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นผู้นำทางวิทยาการชั้นสูงของประเทศให้สมกับวิสัยทัศน์ ที่ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... เสาหลักของแผ่นดิน” (Pillar of The Kingdom)    
                พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาแห่งใหม่ล่าสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวบรวมและนำเสนอสาระเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาพรวม  เป็นสถานที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการ มีองค์ความรู้และการบูรณาการด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 100 ปี ของการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านสื่อต่างๆ ที่ใช้รูปแบบการนำเสนอในลักษณะ Modern and Narrative Museum  อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย  ร่วมกับพื้นที่ในบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมและอาคารศิลปวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่บริเวณถัดออกไป ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย